خالد العراقي

الطيبه { استماع } { حفــــــظ }
ابو سعود { استماع } { حفــــــظ }
الله وياك { استماع } { حفــــــظ }
الرقم { استماع } { حفــــــظ }

اطلق سراحي

{ استماع } { حفــــــظ }
انا وذيب { استماع } { حفــــــظ }
ام علي { استماع } { حفــــــظ }
ابلوقت { استماع } { حفــــــظ }

أمي موال

{ استماع } { حفــــــظ }
البغداد { استماع } { حفــــــظ }

الرمانة

{ استماع } { حفــــــظ }

الزمن موال

{ استماع } { حفــــــظ }

الوقت موال

{ استماع } { حفــــــظ }

أنا صابر موال

{ استماع } { حفــــــظ }

أنا شمعة موال

{ استماع } { حفــــــظ }

تتكبر عليا

{ استماع } { حفــــــظ }
تعلم بحالي { استماع } { حفــــــظ }

حبيب الغالي

{ استماع } { حفــــــظ }
خليك صاحب عقل { استماع } { حفــــــظ }
حنش { استماع } { حفــــــظ }

دجلة موال

{ استماع } { حفــــــظ }
سفانه { استماع } { حفــــــظ }

شلون أنساك موال

{ استماع } { حفــــــظ }

صافن موال

{ استماع } { حفــــــظ }

صيف الهاجر موال

{ استماع } { حفــــــظ }
صافن { استماع } { حفــــــظ }
طال السفر { استماع } { حفــــــظ }
عبد الله { استماع } { حفــــــظ }
عشقتها { استماع } { حفــــــظ }
عطر عمري { استماع } { حفــــــظ }
عراقي الاصل { استماع } { حفــــــظ }

كم عيد موال

{ استماع } { حفــــــظ }

مليت يا صاحبي موال

{ استماع } { حفــــــظ }
مليت يمه { استماع } { حفــــــظ }

مرة وحدة موال

{ استماع } { حفــــــظ }

مو صعب موال

{ استماع } { حفــــــظ }
من قال مليت دان ودان { استماع } { حفــــــظ }
من يشتري { استماع } { حفــــــظ }

ندمان موال

{ استماع } { حفــــــظ }

ندمانه موال

{ استماع } { حفــــــظ }
نساك الغالي { استماع } { حفــــــظ }
زمن العجائب { استماع } { حفــــــظ }
ورده و سلام { استماع } { حفــــــظ }

هاي الدنيا موال

{ استماع } { حفــــــظ }
يا الهي { استماع } { حفــــــظ }

يا زمان موال

{ استماع } { حفــــــظ }

يا فلانة

{ استماع } { حفــــــظ }
يا حمد { استماع } { حفــــــظ }
يا ويلي { استماع } { حفــــــظ }
 يالله نغني { استماع } { حفــــــظ }

يا ولفي

{ استماع } { حفــــــظ }

يلا غنّي

{ استماع } { حفــــــظ }
خالد العراقي

خالد العراقي

 

 

الاغاني العراقية

www.iraqena.com