عادل جابر

{ حفــــــظ } { استماع } أجتني البارحه
{ حفــــــظ } { استماع } المـــن جـاي
{ حفــــــظ } { استماع } ايش ذنبي وتلومني
{ حفــــــظ } { استماع } بين على التعـب
{ حفــــــظ } { استماع } تـحلفـني
{ حفــــــظ } { استماع } جــانـا الحلو
{ حفــــــظ } { استماع } شحلات عيونه
{ حفــــــظ } { استماع } صـغـيــرون ربــيــنــاه
{ حفــــــظ } { استماع } لاتذكرني
{ حفــــــظ } { استماع } لا يا هلي
{ حفــــــظ } { استماع } ليــش الحبـــايب
{ حفــــــظ } { استماع } مـاظنيــت بيك
{ حفــــــظ } { استماع } محبوبي
{ حفــــــظ } { استماع } مرة بعمرك
{ حفــــــظ } { استماع } مسموعة
{ حفــــــظ } { استماع } ناطر على دربك
{ حفــــــظ } { استماع } هيميني عيونك
{ حفــــــظ } { استماع } وين وين الله
{ حفــــــظ } { استماع } ماأريد تتأخـر
{ حفــــــظ } { استماع } يا زعلانه
{ حفــــــظ } { استماع } ياليل دانة لا ودانه
{ حفــــــظ } { استماع } يا ناس والله
{ حفــــــظ } { استماع } يعني الله على غيابك
عادل جابر

عادل جابر

عادل جابر

الأغاني العراقية

www.iraqena.com